GDPR

1.       Provozovatel internetového obchodu Hracky-vmlynske.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

2.       V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.Všeobecná ustanovení

1. 1     obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Hracky-vmlynske.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Hračky-modely-kočárky s.r.o, se sídlem Náchod, Mlýnská 190, PSČ 54701, IČO 25293052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C. , vložka 13635 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., v účinném znění, pak dále i „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. 1    Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Hračky-vmlynske.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

3. 1   Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

4. 1   Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2. Předmět smlouvy

1.2    Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu hracky-vmlynske.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. 2  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3. 2   Internetový obchod Hracky-vmlynske.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

4. 2   Charakteristika zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu hracky-vmlynske.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zbožíObrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější a nejaktuálnější popis a technické parametry produktů nemůžeme garantovat, že uváděná data a údaje odpovídají skutečnosti. Všichni výrobci si vyhrazují právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění a není v našich silách to každý den kontrolovat. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, sledujte přímo WWW stránky výrobce nebo prosím v případě pochybností kontaktujte obchodníka. Pozdější reklamace parametrů a vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany a nemůže být akceptována. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má nicméně prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

5.2    Všechny ceny uváděné na Hracky-vmlynske.cz jsou včetně DPH, PHE (poplatku za historický elektroodpad) a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

6. 2   Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

7. 2   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo u osobního odběru zboží.

8.2    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

9. 2   Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Hracky-vmlynske.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

1.3     Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

2.3    Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3.3    Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4.3    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

5.3    Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.

6.3   Při větší objednávce má prodávcající právo požadovat zplacení objednávky předem převodem na účet.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

1.4    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.4    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.4    Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.

4.4    Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozenébez známek užívání nebo opotřebování,nejlépe v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu zboží převodním příkazem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a uvedením do původního stavu.

5.4   V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.4    Odstoupí-li zákazník od smlouvy již po odeslání zboží na adresu zákazníka, ale ještě před jejím převzetím (nepřevzetí zboží), má prodávající právo na náhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odesláním objednávky.

7.4    Spotřebitel nemá právo odstoupit od této kupní smlouvy v následujících případech:

·         poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

·         dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

·         dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

·         dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

·         dodávky novin, periodik a časopisů

·         spočívající ve hře nebo loterii

 

5. Dodací lhůta

1.5    V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu - obvykle do 48 hod. v pracovní dny, nejpozději však  do 5 -ti pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat kupujícímu zprávu o možném termínu plnění a to bez zbytečného odkladu.

 

6. Cena za dopravu a způsoby platby

Doprava

1.6    Při objednávkách nad 4000,- Kč je doprava ZDARMA

2.6    Zboží zaslané  prostřednictvím České pošty    89,- Kč

         Zboží zaslané  prostřednictvím  PPL     89,- Kč

          Osobní odběr   0,- Kč  

Platba 

3.6.   Platba dobírkou    40,-Kč

         Bankovní převod  0,- Kč

        Bankovní převod č.ú: 27-1510790297/0100

4.6    Při objednávce v hodnotě zboží nižší než 200,- Kč nezasíláme zboží na dobírku, ale je vyžadována platba předem převodem na účet.

 

7. Záruka a servis

1.7    Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

2.7    Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

3.7    Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Hračky - modely - kočárky s.r.o., Mlýnská 190, Náchod 54701, tel.:603 523 703. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. 

4.7    Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník . V případě oprávněné reklamace hradí dopravu prodávající.

5.7     Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

6.7  Doporučujeme před zasláním zboží na reklamaci s námi závadu nejprve konzultovat.

 

8. Reklamace poškozené zásilky

1.8    Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození.

2.8    Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce zkontrolujte obsah zásilky a vyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.

3.8    Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a naši společnost.

4.8   Dopravce po telefonické domluvě vyšle svého regionálního zástupce na ohledání zásilky a sepsání zápisu o škodě. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

9. Závěrečné ustanovení

1.9    Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

2.9    Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2012